Bygglov kan krävas för framtida Attefallshus

Regelverket kring de Attefallshus som är så populära att bygga i Sverige kan vara på väg att förändras. En utredning föreslår nämligen att bygglovet ska återföras för denna slags hus. Konsekvensen av detta vore i sådana fall att det blir lite mer kostsamt och tidsödande att få till bygget av ett sådant.

Anledningarna till att återinföra lovplikten är flera enligt utredaren. Bland annat menar denne att byggnaden då uppförs utifrån tekniska krav samt att de närboendes rätt till domstolsprövning tillgodoses. Utredningen har överlämnats till regeringen och i den står det att en återinförd lovplikt i praktiken inte innebär någon större skillnad jämfört med den anmälningsplikt som idag gäller.

Jesper Blomberg är namnet på den utredare som har fått i uppdrag att se över behovet av bygglov för Attefallshus. Han menar att byggandet av sådana hus även i fortsättningen kommer att få ske i strid med detaljplanen. Hans slutsats är dock att kostnaden och väntetiden eventuellt kan komma att bli lite högre/längre.

Utredningen har bland annat tillsats på grund av att plan- och bygglagen anses vara inkonsekvent och svårnavigerad. Tanken är nu att göra denna lite tydligare. Till exempel pekar man på att det kan finnas svårigheter för den enskilde individen att göra en korrekt bedömning av huruvida det krävs ett bygglov eller ej. Detta vill man alltså förtydliga genom ett eventuellt återinförande av bygglovsplikten för Attefallshus.

Detta gäller idag för uppförandet av Attefallshus

Du kanske redan har stenkoll på vad som i dagsläget krävs för att bygga ett Attefallshus? Om inte passar vi på att gå igenom de befintliga reglerna i korthet nedan:

  • Du behöver inte söka bygglov för byggandet av ett Attefallshus. Du ska dock göra en anmälan till din kommun. Detta är den punkt som utreds och diskuteras huruvida den ska ändras i framtiden.
  • Införandet av dessa hus skedde 1979 av Birgit Friggebo, dåvarande bostadsminister. Man fick då bygga en byggnad om tio kvadratmeter på sin tomt utan bygglov. Den maximala storleken utökades sedermera till 15, 25 och till slut 30 kvadratmeter.
  • Vissa krav ställs på huset, såsom att det inte överskrider den maximala tillåtna storleken. Höjden får inte heller överstiga fyra meter och det får inte vara närmare beläget tomtgränsen än 4,5 meter.
© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.